Gwida Interview: Sopran, Pjanista, Attrici

titaniumman Nov 27, 2017 0 Comments Posted in: Interviews

Fil-GWIDA, Settembru 2006

Ruth Sammut Casingena m’hix isem gdid fil-qasam tal-kultura muzikali f’Malta. Hija pjanista gwappa kif ukoll sopran b’vuci li ssahhar.  Imma dan mhux kollox ghaliex Ruth hija wkoll attrici fuq il-palk u dehret kemm-il darba fuq it-TV f’ghadd ta’ programmi, fosthom fit-teleserial Ghada Jisbah Ukoll. Meta tiltaqa’ ma’ Ruth tintebah kemm thobb l-arti, kull tip ta’ arti, u l-mod kif titkellem dwar il-muzika, id-drama, iz-zfin jew il-pittura, ggeghilek tahseb li hija ma tghix jekk mhux bl-arti.

Fil-qosor nistghu nghidu li Ruth bdiet  il-vjagg muzikali taghha meta kellha disa’ snin u wara sighat twal  ta’ studju, kuncerti u dedikazzjoni, hija persuna bi sfond akkademiku u kulturali mill-aqwa. Meta rifset il-palk tat-teatru hajjitha kompliet tistaghna aktar ghax sabet mod iehor ta’ kif tgawdi l-arti tal-palk.
Ruth hija muzicista b’pedament muzikali klassiku, gradwata mill-Università u broadcaster.  Hadmet ma’  artisti Maltin u barranin. Fost l-izjed appuntamenti li tiftakar u li huma ghal qalbha Ruth issemmi l-partijiet principali li hadmet fl-opra Joconde, fil-musical Seven Brides for Seven Brothers, il-partijiet taghha f’La Vedova Scaltra , fi Slice of Saturday Night u f’Side by Side. Ghal tliet snin konsekuttivi dderigiet il-Vocal Aid fis-Sala tal-Mediterran, kuncert muzikali annwali mtella’ minn FM theatre productions. Ruth kienet ukoll kantanta residenti fil-programm Saga fuq TVM u harrget vokalment lill-istudenti fi Bravi.  Hija ghandha wkoll esperjenza vasta bhala ghalliema fil-pjanu, il-vuci u l-muzika. Biex insiru nafu ahjar lil din l-artista versatili  staqsejniha xi mistoqsijiet.

Minn fejn int u min huma l-membri tal-familja tieghek?  Russian institute

Jien minn B’Kara.  Ìejt wara 16-il sena, wara zewg subjien.  Il-mamà Theresa, il-papà France, huti Roger u Charles u jien. Bhalissa noqghod Rahal Ìdid.
L-arti li ghandek int tinsab fil-kumplament tal-familja tieghek? Jew kont int biss li gawdejt minn dan it-talent?
Fil-familja mmedjata tieghi jien biss hrigt fl-arti tal-muzika.  Imma hu l-mamà kien idoqq il-kitarra klassika u jghallimha.

Kif sibt ruhek tistudja fil-Belgju u ghaliex?
Meta kelli 27 sena gietni opportunità nsiefer biex nistudja ghal Masters fil-Vuci.  Ghamilt sena nistudja barra.
L-arti, kull tip ta’ arti, hawn min iqisha bhala xi lussu fil-hajja tal-lum u li wiehed jista’ jghaddi minghajrha. Int zgur ma taqbilx ma’ din l-idea. Ghaliex?
Hawn diversi tipi ta’ nies b’kultura u b’opinjonijiet differenti fil-hajja.  Jiddependi mill-individwu jekk jghaddix minghajr jew le xi haga partikolari fil-hajja tieghu.  Kulhadd huwa uniku, u kull individwu ghandu dik ix-xi haga li taghmlu komplut.
Jien personalment twelidt bl-arti tizfen go fija u ghext f’ambjent kulturali.  Hija parti minni, hija jien innifsi. Allura d-dinja tieghi m’hix kompluta minghajrha. Izda kull forma ta’ arti, barra milli minn dejjem kienet riflessjoni tas-socjetajiet b’kulma jhaddnu fihom, hija mezz ta’ kif wiehed isib lilu nnifsu, jiskopri min huwa verament u jesprimi dak kollu li qed ihoss bl-aktar mod personali.
L-arti ssebbah lill-individwu, u permezz taghha wiehed jista’ jara l-hajja b’hafna aktar kuluri u ghandu ghazla akbar ta’ angoli minn fejn ihares lejha. Wara kollox, kull individwu huwa kreattiv u jhaddan kwalitajiet artistici. U hi hasra li mhux kulhadd jiskopri dan it-tezor li ghandu go fih!

Jake, ibnek ta’ erba’ snin, hu mdawwar b’ kull tip ta’ arti.  Kieku int issir taf ghada pit-ghada li l-arti ma tinteressah xejn, x’taghmel?
Jake huwa ndividwu, bhalma jien individwu jien innifsi.  Huwa ibni, izda f’ghajnejja huwa persuna ohra, entità kompletament ghalih.  Ghandu l-karattru tieghu, l-inklinazzjonijiet tieghu u x-xewqat li qed jizviluppa u ghad jistabbilixxi ’l quddiem huma tieghu personali.
Inhoss li r-rwol tieghi bhala ommu hu li l-ewwel u qabel kollox naghtih imhabbti kollha u edukazzjoni tajba u noqghod b’seba’ ghajnejn ghall-inklinazzjonijiet li juri, ghall-kapacitajiet li jidher li se jizviluppa u nissapportjah.  Wara kollox is-success ta’ kwa-lunkwe bniedem huwa li jaghmel dak li verament ihobb u jkun kapaci ghalih.    Jake & me
Min-naha l-ohra mhux ha nonqos zgur li ninkoraggieh.  L-ambjent ta’ Jake huwa ambjent mimli kultura u nhoss li t-tifel dejjem kellu inklinazzjonijiet qawwija ghall-arti minn età ferm izghar.   Jien min-naha tieghi nintroducih u ninkoraggieh kuljum.  Biss biss bdejt inharrgu fl-arti muzikali minn mindu kellu sentejn. U bhala muzicista u bniedma tal-palk, x’imkien f’mohhi u f’qalbi nimmaginah idoqq xi strument, jew fuq il-palk, jew jizfen, jew f’qasam iehor artistiku.  Imma ma nisfurzahx!
Nintroducih ukoll ghal oqsma ohra bhall-isports u attivitajiet ohra,  ghaliex hija haga sabiha li t- tfal ikunu esposti ghal aktar minn qasam wiehed, l-ewwelnett biex jiskopru t-talenti taghhom, ikabbru aktar l-interess taghhom fil-hajja, ghall-izvilupp personali taghhom  u jkollhom ghazla akbar quddiemhom. Imbaghad jaraw huma. Ones-tament, l-unika haga li nixtieq ghal Jake hi li jiskopri lilu nnifsu u jaghmel f’hajtu u jgawdi dak li verament jixtieq.

Il-papà tieghek kellu nfluenza kbira biex illum int dak li int illum. X’kienet din l-influenza fuqek?
Il-papà tieghi kien dulcier, nista’ nghid artist fil-mestier tieghu, u fost il-kultura li trabbejt fiha kelli x-xorti nsegwi xoghlu mill-qrib: il-mod kif kien johloq, jahdem u jesegwixxi l-arti tieghu.  Minnu tghallimt xi tfisser l-umiltà, il-kapacità, id-dixxiplina, u d-Me and daddedikazzjoni. Kont inhossni kburija hafna bis-successi tieghu, u b’kemm kienu jhobbuh in-nies. U qatt ma kien hemm gurnata fejn kien jaqta’ qalbu jew igerger, u minkejja l-impenn tax-xoghol, kien dejjem cajtier, mimli hegga, pozittiv u ta sehmu mill-isbah lill-familja tieghi.  L-akbar haga li taghni missieri hija l-imhabba vera.   Qatt ma nista’ ninsa l-fiducja ghamja li kellu fija, kemm kien jemmen fija.  Qatt ma nista’ ninsa l-ammirazzjoni li kellu lejja, lejn it-talenti tieghi u lejn jien min jien. U fl-aktar mumenti difficli ta’ hajti, kien dak il-kliem tal-papà, kienu dawk l-ghajnejn li dejjem harsu lejja b’imhabba kbira, li kienu jfakkruni min jien.

Sfortunatament lill-papà tliftu tliet snin ilu imma nibqa’ nirringrazzjah ta’ dan l-isbah rigal li seta’ qatt jaghtini u li nibqa’ ngorr mieghi ghal ghomri.
Ma nixtieqx inhalli barra persuna ohra ferm importanti u specjali f’hajti — il-mamà  li dejjem kienet bastun sod, dejjem hadmet ghall-edukazzjoni tieghi. Kienet hi li bdietli t-triq fil-muzika u rregalatli l-arti u hi li ghamlet sighat twal tismaghni ndoqq u tissapportjani kull hin fl-istudji u l-impenji tieghi. U nirringrazzjaha minn qalbi ta’ kemm hi refugju u  tat-tbezbiza li taghtini xi kultant ghall-gid tieghi, u ta’ kemm tghini b’Jake biex inkun nista’ nkompli bil-karriera tieghi.   Meta sirt omm apprezzajt hafna aktar l-imhabba taghha lejja.
Nahseb il-genituri tieghi tawni l-isbah rigali f’hajti.  Ghexu ghalija u ghenuni biex insir dak li jien illum.
Min hu l-eroj tieghek f’hajtek li tghid: “Ara, bhal dak nixtieqni nghix”.
Proprjament ma tigini l-ebda persuna partikolari f’mohhi.  Biss, ghalija, l-eroj veru huwa dak il-bniedem li jiskopri lilu nnifsu u jghix l-individwalità tieghu. U bhala omm, l-eroj f’ghajnejja huwa dak il-genitur li jkun responsabbli ta’ wliedu u jirrikonoxxi fihom din l-individwalità.

Liema hija l-aktar haga li thobb u li tobghod fil-hajja? 
l-aktar haga li nobghod hija kif spiccaw il-valuri u s-sentimenti llum il-gurnata.  L-etikett u l-principji qed jonqsu bis-sekondi.  Óag’ohra li turtani hafna hija n-nuqqas ta’ apprezzament u l-faccolizmu.
Jekk inhares lejn din l-imbierka gzira, l-aktar haga li tweggaghni hija kemm ahna l-Maltin stess ma nemmnux fina nfusna!  It-talent li hawn huwa haga fenomenali u m’hu qed isir xejn biex nistabbilixxuh b’mod professjonali.  Ma nistax nifhem!
Però jekk inhares lejn il-bqija tad-dinja, imbaghad nghid li l-ingustizzji li hawn, u l-ipokrezija u l-izbilanc totali, huma prova ta’ kemm certi nies fil-poter ma jinteressahomx mill-umanità izda mill-but. Nahseb prova cara wkoll ta’ kemm Alla hu pacenzjuz u jhobbna ghax li kieku kont minfloku kont nahraq kollox qabel il-waqt…
L-aktar haga li nhobb, wara t-tifel, huma z-zwiemel u n-natura.  Niggennen fuqhom u kemm-il darba mmur horseriding.  Però haga mill-isbah fil-hajja ghalija ssehh meta nghallem u nara r-rizultat tax-xoghol li nkun ghamilt fl-individwu.  Dak huwa ta’ sodisfazzjon enormi.

X’ghandek mahsub li taghmel f’dan il-gimghat li gejjin? (Palk, muzika, tv, ecc)
Bhalissa qed nistudja ghall-kuncert ta’ opra u operetta mal-Valletta Dramatic Company imtella’ minn George Micallef taht id-direzzjoni ta’ Archibald Mizzi, li se ssir fis-7 ta’ Ottubru. Se nkunu erba’ kantanti Maltin akkumpanjati minn membri ta’ l-orkestra nazzjonali u kor zghir.  Barra minn hekk se nibda nkanta aktar regolarment fuq il-programm Showtime kull nhar ta’ Sibt fuq TVM u se nidher fit-teleserial Pupi fejn ninterpreta il-karattru ta’ Madalena li se tibda tintwera fuq Net TV.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *