F’il-Mument: “Il-muzika zzommni hajja!”

titaniumman Nov 27, 2017 0 Comments Posted in: Interviews

F’Il-Mument’ f’April 2007
Minn Joseph A Cachia

 “Imma ghaliex qed nikkumplika daqshekk hajti? Issa mhux ahjar qeghda nara t-tv d-dar, insajjar ghall-kwiet, ic-cinema jew hdejn il-bahar ghall-frisk?”

Dawn m’huma xejn ghajr il-hsibijiet li jghaddu minn mohh is-sopran Ruth Sammut Casingena ftit minuti biss qabel ma tirfes fuq il-platea ta’ teatru fejn tkun se tkanta. Imma dawn il-hsibijiet joghsfru fix-xejn malli jilqaghha c-capcip tal-pubbliku. Izda anki hawn, hsibijietha jibqghu mtajrin.
“Heqq, issa hawn qeghda. M’hemmx fejn nistahba,” tirrakkonta Ruth. Fl-istess hin tkompli  tidhol fil-karattru li tkun se tinterpreta u tiffoka fuq dak li tkun ser taghmel. Il-kantanta thobbu lill-pubbliku u wara l-ewwel capcipa hija tkun taf kemm dahlet f’qalb in-nies. Ikun hawnhekk li dawk il-konflitti nterni jibdew jintfew u b’hekk tkompli bl-aktar kunfidenza. Imbaghad thossha verament parti mill-udjenza.
goldoni“Imn’alla jkun dak il-platt ghagin li nkun kilt xi hames sighat qabel biex izommni f’sikti,” ticcajta.
Ruth, omm ta’ Jake, li ghandu erba’ snin u nofs, ghandha kull forma ta’ arti tbaqbaq fiha. Minbarra sopran li qalghet kull tifhir minn kritici Maltin u barranin, hija taghat kuncerti wkoll fuq il-pjanu f’Malta u barra, hija wkoll attrici u bhalissa qed titghallem il-pittura. Tixtieq issib hin ukoll ghaz-zfin imma gurnata fiha biss 24 siegha.
Ruth tiftakar li meta kienet zghira l-genituri taghha France u Theresa  ta’ kull gimgha kienu jihduha t-Teatru Manoel biex jaraw drammi, jisimghu kuncerti muzikali jew jaraw il-ballet. X’aktarx li kellha sitta jew seba’ snin meta dahlet ghall-ewwel darba f’dan it-Teatru u l-gibda taghha lejh ma mietet qatt anzi ssahhet ma’ kull sena li ghaddiet.
“Minn dik l-età kont nghid lill-mamà li rrid inkun ‘hemm’,  fuq il-palk, mhux bil-qeghda nsegwi,” qalet Ruth. “L-aqwa tieghi tas-serata kien ikun li mmur ‘backstage’ u niltaqa’ ma’ min ikun ha sehem. Kont qisni nkun irbaht l-ikbar lotterija. Ghadni sa llum inhossni naqbez go fija kull darba li mmur nara spettaklu ghax inkun nixtieq li qeghda maghhom fuq il-palk.”
Hija tirrakkonta li ta’ kull filghaxija, meta kellha tliet snin, hi u l-papà  kienu jqattghu hin jirrectaw ghall-gost waqt li jivvintaw l-istejjer. Baqghu  hekk ghal hafna zmien.  Minn dejjem affaxxinat ruhha bil-kummiedji Inglizi, bis-‘sitcoms’ Amerikani, u l-films. Wara hi  u l-mamà kienu jiddiskutu dak li raw.
“Nahseb dan kompla kabbarli l-interess fl-arti u l-edukazzjoni shiha tieghi,” temmen Ruth.keyboard
Il-mamà taghha minn dejjem kellha passjoni ghall-pjanu u qabel ma twieldet it-tifla kienet digà dahhlitha f’rasha li jekk ikollha tifla ssemmiha Ruth u tghallimha l-pjanu. Kif gara fil-fatt! Jidher li kienet hi li ghadditilha l-imhabba ghall-muzika u l-pjanu.
Ruth tghid li llum il-muzika “mhux talli saret il-passjoni tieghi, izda  zzommni hajja.”
Meta kellha erba’ snin kienet issegwi l-ballet fuq it-tv u dritt wara li tispicca l-homework kienet tghaddi hafna hin timita l-passi taz-zfin u tizfen mal-muzika klassika li kienet dejjem ghaddejja d-dar.
“Jien qatt ma tlabt biex jghallmuni z-zfin u lanqas xejn aktar,” tghid Ruth. “Biss, minn mindu bdejt nistudja l-pjanu, qatt ma harist lura.”
Hija bdiet tistudja l-pjanu ta’ disa’ snin. Meta kibret kompliet l-istudji taghha ma’ Mro. Pawlu Grech fejn ipperfezzjonat l-istil, it-teknika, l-interpretazzjoni, il-muzikalità u l-kontemporanju.   F’dan iz-zmien bdiet tistudja l-vuci mas-sopran Antoinette Miggiani wara li kienet ilha tkanta sopran fil-korijiet minn mindu kellha 15-il sena.  Hija ggradwat mill-Università ta’ Malta fil-muzikologija, b’pedament sod akkademiku u muzikali klassiku. Tat diversi ‘recitals’ bil-pjanu u l-vuci u ghandha esperjenza vasta ta’ kuncerti bhala solista f’dawn il-generi.  Ma’ dawn hemm  ic-‘chamber music’ ma’ ghadd ta’ muzicisti u kantanti ohra, Maltin u barranin.
L-ewwel snin tal-karriera Ruth iffukathom fuq l-opra u l-istil klassiku, romantiku u modern, kemm fil-pjanu kif ukoll fil-vuci. Izda wara li temmet b’success l-ewwel sena fil-Master’s Degree fil-vuci fil-Konservatorju De Singel fil-Belgju, fejn studjat ma Lucienne Van Dycke, Guy Joosten u  Koen  Kessels, kompliet tifrex il-hila artistika taghha  fil-musicals u r-rectar. Sahhet ukoll r-rwol bhala ghalliema tal-muzika, il-pjanu u l-vuci, kif ukoll ‘choir mistress’.
Dan kollu wassal biex illum ghandha memorji sbieh bhala performer. Fost dawn ta’ min isemmi l-partijiet principali li kellha fl-opra ‘Joconde’, ta’ Nicolò Isouard, fil-musical ‘Seven Brides for Seven Brothers’, fid-dramm ‘La Vedova Scaltra’ ta’ Goldoni, fi ‘Slice of Saturday Night’ u f’‘Side by Side by Sondheim’.
Mill-att pjanistiku l-akbar sodisfazzjonijiet kienu meta nawgurat il-pjanu fl-Istitut Kulturali Malti fil-Belt Valletta, meta ntaghzlet mill-Università biex takkumpanja lill-Professur Amerikan Milutin Lazich f’kuncert vokali u meta stidnuha bhala pjanista f’serata muziko-letterarja fil-Belgju fejn akkumpanjat ukoll sopran Belgjana.
Ruth kellha wkoll l-opportunità li tmiss il-palk bhala direttur muzikali meta ghal tliet snin wara xulxin idderigiet ‘Vocal Aid’, wirja korali b’tahlita ta’ musicals, muzika mill-films u muzika moderna fejn kellha  numru kbir ta’ tfal u adulti, din is-sena madwar 500 ruh, kollha fuq il-palk,  li taw sehimhom biex gabru l-flus ghall-karità.
Ruth tistqarr ukoll li permezz tal-kant, skopriet it-talent  taghha fir-rectar, u llum kabbret l-esperjenza artistika taghha bhala attrici, kemm fil-qasam teatrali kif  wkoll fil-kamp tal-filming.
kantanapoliRuth, bhala attrici, bhalissa qed tidher fil-parti ta’ Madalena fid-dramm ‘Pupi’, kitba ta’ Joseph A Cachia, fuq Net-TV. Minn nhar it-Tlieta li ghadda ghandha parti ohra fuq l-istess stazzjon meta qed tidher f’parti principali fis-sensiela bl-Ingliz ‘The Inheritance’, kitba ta’ Dame Marie Angelique Caruana.  Bhalissa wkoll qed tkun mistiedna bhala kantanta fi programmi bhal ‘Showtime’, ‘Kilo’ u ohrajn. Fuq it-televizjoni wkoll Ruth dehret kantanta residenti f’‘Saga’, kienet parti mill-gurija fil-programm ‘Bravi’ u kellha parti wkoll fit-teleserial  ‘Ghada Jisbah Ukoll’.
F’Dicembru li ghadda Ruth kantat fl-Awstrija, fil-Palazz Pallavicini fi Vjenna waqt ballu tal-Milied organizzat ghall-beneficjenza mill-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ìwann ta’ Gerusalemm fl-Awstrija.
Fost il-pjani tal-muzika taghha ghal din is-sena lil Ruth se narawha f’parti principali ta’ l-operetta Cin Ci La fit-Teatru Manoel fis-16 u s-17 ta’ Frar  imtella’ mill-Valletta Dramatic Company. F’Marzu narawha wkoll bhala wahda mill-atturi principali fi dramm bil-Malti ‘Pigama ghal Sitta’ fl-istess Teatru.
Ruth bhalissa qed thejji ruhha ghal aktar kuncerti u attivitajiet artistici li digà huma ppjanati ghal matul din is-sena.
Mistoqsija difficli biex twiegeb Ruth kienet li kieku kellha taghzel bejn il-kant, il-pjanu u r-rectar, liema taghzel?
Wara ftit tal-hsieb hija qalet li t-tlieta jaghtuha sensazzjonijiet kbar u sodisfazzjon differenti li kwazi kwazi lanqas tista’ tghid li wahda ahjar mill-ohra.
“Il-mod kif inhares lejha hi li l-pjanu nhossu li huwa jien. Bdejt zghira u aktar ma kbirt aktar kont nistudjah ghal sighat twal pupihttp://ruthsammutcasingena.com/wp-content/uploads/2014/11/pupi.jpghafna. Dahal f’ruhi u l-imhabba tieghi ghalih hi leali.  Kulmeta mmiss it-tastiera tal-pjanu nhoss li ghandi estensjoni tieghi nnifsi u nhossni haga wahda mieghu. Hemm dik l-ghaqda specjali li ilha hemm minn mindu kont tfal.
“Il-kant taghni sodisfazzjon mod iehor.  Nikkomunika ferm aktar direttament man-nies. Meta nkanta nhares f’ghajnejn l-udjenza, litteralment inkellem lin-nies, nikkomunika l-umanità tieghi maghhom.  L-istess haga fir-rectar.”
Il-pjanu, il-vuci u r-rectar ghamlulha hajja interessanti, mhux facli izda mimlija avventura.
“Hajti ma taghmilx sens minghajrhom,” tghid Ruth. “Imma kieku kelli finalment naghzel, naghzel il-kant ghaliex din hija l-arti li l-aktar sibt lili nnifsi  fiha.  Inhossni kompluta, libera, u fl-istess hin nista’ ngawdi l-muzika, li twieldet go fija.  Inhoss ukoll li l-kant jigbor fih is-sens ta’ emozzjonijiet ta’ drama u b’hekk inkun nigbor Iz-zewg elementi flimkien. ”
Ruth temmen li kulhadd ghandu xi talent, jew bosta talenti, go fih, kwalitajiet u kapacitajiet li jaghmluh uniku u specjali. Jista’ jkun anki jekk inhu kapaci jisma’ u japprezza – dak il-bniedem ghandu don kbir. Kull individwu huwa kreattiv.  Biss biss jekk thares lejn it-tfal, u t-tfal zghar, ukoll titghallem kemm kull bniedem f’wicc id-dinja joffri potenzjal kbir.
Naturalment, Ruth m’hix dik li hi llum jekk f’hajjitha ma kinitx influwenzata minn persuni ohrajn.  Hija tishaq li tlieta minn nies li kellhom effett fuqha kienu l-papà taghha, Joan Collins u l-karattru ta’ Jane Eyre.   Ruth hija sensittiva hafna, b’sense of humour qawwi, indipendenti ghall-ahhar, thoss hafna ghad-drittijiet ta’ l-individwu, tghozz il-valuri u l-principji, romantika, ras iebsa hafna, determinata, kuragguza, ma thobbx tintrabat, kalma hafna u ma tittollerax il-faccolizmu.
Minkejja l-hajja mimlija attivitajiet ta’ kuljum Ruth tipprova ssib hin ghall-affarijiet li thobb taghmel. Hija ssemmi li thobb taqra hafna, basta mhux novelli jew politika.  Thobb tistudja u tghid li hi frustrata li m’ghandhiex hin bizzejjed biex tistudja aktar.  Jinteressawha hafna suggetti bhall-astrologija, il-feng shui, l-istudji holistici, l-ispiritwalità u l-psikologija.
“Meta jkolli l-hin inhobb insajjar u l-hena tieghi nqatta’  hin ma’ hbiebi, ’il boghod mill-agha tal-hajja ta’ llum.   Insib verament il-paci fis-solitudini ta’ dari,” tghid Ruth. “Nitghaxxaq nghaddi ftit tal-hin hdejn il-bahar bil-lejl.”
Bhala artista ma jistax ikun li Ruth ma thobbx  hafna n-natura, l-izjed  iz-zwiemel u l-klieb. L-arti taffaxxinaha.  Thobb titghallem dwar il-lingwi, il-kulturi u t-tradizzjonijiet ta’ pajjizi differenti.  Il-holma taghha hi li meta jikber it-tifel issiefer mieghu u jesperjenzaw flimkien il-gmiel li toffri d-dinja. L-arti ta’ go fiha trid tghaddiha lil binha Jake biex jaghraf is-sbuhija taghha. Ruth minn issa qed idderrih jiekol dak il-platt ghagin!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *